Informace o školce

Budova základní a mateřské školy byla vybudována pro účely gymnázia v roce 1934. Je dvoupatrová a nachází se nedaleko středu města u rušné dopravní komunikace. Přesto má blízko k přírodě, nedaleko školy je lesík s krmelcem, zahrádky, rybník, studánka, louky i park. Z této situace vychází i náš vzdělávací program, který je zaměřen k plnění úkolů z přírodovědy a ekologie. Naším záměrem je využít poznatků a zkušeností o živé i neživé přírodě, plníme úkoly tzv. eko kodexu, vytváříme kladný vztah k životnímu prostředí a učíme se vystupovat v jeho prospěch.

Kapacita MŠ: 75 dětí
Zaměření MŠ: Ekologie a přírodověda

Mateřská škola sídlí v přízemí dvoupatrové budovy v pravém křídle základní školy. Ve třídách byly zbudovány herní kouty podporující dětskou tvořivost, prostorná herna, toalety pro děti i dospělé, kuchyňka pro přípravu přesnídávek a odpoledních svačin, kabinetem na pomůcky a materiál k pracovním, výtvarným činnostem, knihovnou s dětskou i odbornou literaturou, kanceláří, šatnami dětí a učitelek. K polednímu odpočinku slouží v jedné třídě ložnice a v ostatních třídách tzv.: galerie. V budově základní školy je pro potřeby MŠ využívána školní jídelna, do které se dováží obědy ze školní kuchyně z MŠ G. Geipela, aula, tělocvična a v suterénu jsou k dispozici skladovací prostory. Hygienické podmínky odpovídají vyhlášce č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz řízení a provozoven.

Školní zahrada je oplocená, úzká, protáhlá a s jedním vstupem. Je vybavena velkým množstvím herních certifikovaných prvků. Hřiště základní školy lze využívat ke sportovním a míčovým aktivitám.

Vnitřní vybavení tříd odpovídá hygienickým i materiálním požadavkům, nábytek je přizpůsoben antropometrii a počtu dětí. Interiéry školy jsou vkusně vyzdobeny dětskými pracemi, ke kterým mají rodiče volný přístup.

Zaměření tříd:

ŽABIČKY – zaměření na estetické činnosti

BERUŠKY – zaměření sportovní

SLUNÍČKA – zaměření na ekologii