Informace o školce

Mateřská škola vznikla 1. 5. 1946 nejprve jako dvojtřídní mateřská škola, později při velkém zájmu ze strany rodičů o mateřskou školu byla přebudována na čtyřtřídní. Od roku 1977 je škola trojtřídní. Od ledna 2003 byla k této MŠ připojena i MŠ v Mokřinách s jednou třídou jako odloučené pracoviště. Od 2. 1. 2007 byla mateřská škola sloučena se Základní školou, Okružní 57, čímž vzniklo společné zařízení Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková organizace. MŠ G. Geipela je umístěna v dvoupatrové vile ve velké zahradě v blízkosti Parku zážitků. Budova prošla celkovou rekonstrukcí. Zahrada je oplocena a vybavena zahradním náčiním, které je třeba (podle finančních prostředků) dovybavit. Kapacita mateřské školy je 80 dětí, které jsou rozděleny do tří tříd.

Třídy: Sluníčka – 26 dětí ve věku od 2 do 4 let

Ježečci   – 26 dětí ve věku od 3 do 5 let

Kytičky – 28 dětí ve věku od 5 do 7 let

V mateřské škole pracuje šest učitelek, jedna vedoucí školní jídelny, dvě kuchařky, uklízečka a údržbář. Součástí MŠ G. Geipela je i školní jídelna, která vaří pro MŠ Mokřiny, MŠ Okružní a pedagogy základní školy. Rozvoz jídla zajišťuje ZŠ.

Zaměření tříd

„Sluníčka“ – třída je zaměřena na estetické a pracovní činnosti.

„Ježečci“ – třída je zaměřena na estetické činnosti – hudební a literární, na tělovýchovné činnosti – každý týden děti navštěvují tělocvičnu pod MŠ.

„ Kytičky“ – třída je zaměřena na estetické a tělovýchovné činnosti, děti se seznamují se základy angličtiny, práce na PC a získávají základy pískání na flétničky. V rámci estetických činností děti pracují s různými materiály (keramická hlína, přírodniny atd.). Zhotovené výrobky jsou použity na výzdobu mateřské školy a jako dárečky pro různé příležitosti. Další aktivita této třídy je tělovýchovná. Děti navštěvují tělocvičnu v  ulici G. Geipela, městský bazén, účastní se sportovně turistických vycházek do okolí města. Seznamování s anglickým jazykem probíhá příležitostně v průběhu dne.

Spolupráce

Naše mateřská škola spolupracuje s Ašskými lesy. Každé pondělí navštěvují děti z třídy Kytiček plavecký bazén. A každý čtvrtek navštěvují děti ze třídy Ježečků sportovní halu v Geipelově ulici. Děti též využívají dopravní hřiště v MěDDM Sluníčko.

Zapojení do projektů

Projekt Zahrada pohybu

Název projektu: Zahrada pohybu

Realizátor: Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb

Předmět podpory: Mateřská škola Geipelova, Gustava Geipela 1106/15, 352 01 Aš

Finanční zdroj: Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady projektu: 450 000 Kč

Výše dotace: 382 500 Kč

Rozpočet ZŠ a MŠ Okružní Aš: 67 500 Kč

Termín realizace projektu: březen 2019 – březen 2020

Základní charakteristika a cíle projektu:

Předmětem projektu je úprava školní zahrady MŠ G. Geipela, instalace 18 kusů

herních prvků a uspořádání 9 participačních aktivit.

Projekt „Zahrada pohybu“ je financován Státním fondem životního prostředí České

republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

Akce z projektu

Nové školní zahrady

Zahradní slavnost

Putování za zvířátky

Odpoledne s pejsky

Podzimní tvoření z přírodnin

Podzimní zavírání zahrady

Společné zpívání u vánočního stromu

Zdobení vánočního stromu

Papírové koulování

Zahrada pohybu

Projekt „Malá technická univerzita“

Naše mateřská škola se zapojila do aktivity „Malá technická univerzita“ v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823 (IKAP 2).

Cílem tohoto projektu je zlepšení polytechnického vzdělávání dětí v mateřských školách.